Όνομα νησιού
Θαύμα
X
-
Y
-
Πόλεις
-
Θαύμα LVL
-
Ξύλο
-

-
Helios